~Tajemniczy~

21 tekstów – auto­rem jest ~Ta­jem­niczy~.

I cho­ciaż wal­czył co sił ,
codzien­nie próbo­wał być in­nym,
nie kończyło się to już tak jak wtedy...
kiedy mógł po­wie­dzieć - 
" to był dob­ry dzień " 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 stycznia 2014, 02:14

I cho­ciaż wiele ra­zy próbo­wałem wyr­wać się ze świata w którym kiedyś się pogrążyłem,
zaw­sze pow­ra­całem do ludzi którzy ciągnęli mnie na sa­mo dno, za­pomi­nając o tych którzy
we mnie kiedyś wierzyli... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 kwietnia 2013, 21:59

Oto właśnie lo­gika nie­szczęśli­wej miłości.
Naj­pierw cze­kasz na ich roz­sta­nie, później na ich rozwód, następnie na je­go śmierć, a na sa­mym już końcu od­chodzisz sam - niespełniony. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 kwietnia 2013, 22:18

Bo ser­ce mo­je tam gdzie ty,
Bo jes­tem tam gdzie mo­je sny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lipca 2011, 10:08

~~Tajemniczy~

Co noc przychodzisz do mnie we śnie,
biorąc mnie za rękę,
pro­wadzisz w świat naj­skryt­szych marzeń.
Tyl­ko ty­le po­zos­tało,
Wyśnione wspom­nienia o wie­cznej miłości -
budzę się co rano,
ser­ce pęka, prze­pełnione smut­kiem i żalem.
Czy zaw­sze tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 października 2010, 10:33

~Tajemniczy~

Co­raz bar­dziej się pogrążam
Upa­dam na sa­mo dno
Na­wet nie wiem dokąd zdążam
Jest we mnie tyl­ko zło
Po co jeździć-można latać
To było nasze hasło
Jak długo trze­ba spadać,
By su­mienie całkiem zgasło,
By złe wspom­nienia wymazać
Od­na­leźć właściwą drogę
Kto może mi ją wskazać?
Za­pytam jeśli mogę… 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 sierpnia 2010, 15:01

~~Tajemniczy~

Nie pot­ra­fię pi­sać o szczęściu i radości,
już daw­no ich nie doznałem.
W od­da­li słyszę łama­nie kości,
oto co od lo­su otrzymałem.

Lecz trze­ba iść na­dal do przo­du,
nig­dy nie oglądając się wstecz.
Zło uczy­nione za młodu,
pew­ne­go dnia odej­dzie precz.

Smutną his­to­rię wte­dy opiszę,
mającą szczęśli­we zakończenie,
owac­ji jeszcze dziś nie usłyszę,
gdyż wciąż cze­kam na natchnienie.

Opiszę życie dwoj­ga ludzi-
ich ser­ca złączo­ne na wieki.
Choć ser­ce da­lej się łudzi,
zmęcze­nie za­myka powieki. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 czerwca 2010, 08:57

Siła słów

Sam, prze­pełniony wspomnieniami,
Ty­siące niemych łez wylewam.
Myśli biją się z myślami,
Czarę go­ryczy wciąż przelewam.

De­mony przeszłości powracają,
Za­dając mi wiele cierpienia.
Ślad w mej duszy zostawiają,
Niszcząc spokój me­go sumienia.

Nau­czyć się żyć na nowo,
Po­godzić się z przeznaczeniem.
Gdy­bym wy­powie­dział mniej o słowo,
Nie wal­czyłbym dziś z sumieniem. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 czerwca 2010, 17:18

~~Tajemniczy~

Choć mi­jały długie lata,
On na­dal o niej marzył.
Naj­piękniej­szą ko­bietę świata,
Po­kochać się odważył.

Od­dał jej swe całe serce,
Swą duszę jej powierzył.
Upa­dając na jej ręce,
W szczęście swe nie wierzył.

Zat­ra­cił się w miłości,
Przeg­rał swe cen­ne życie.
Dziś dąży do upadłości-
Lecz kiedyś był na szczycie... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 czerwca 2010, 21:04

Czas

Gdy­bym mógł cofnąć czas,
przywrócić la­ta młodości.
Na no­wo stworzyć nas,
nau­czyć Cię miłości.

Czy war­to wciąż pow­ra­cać,
żyć tyl­ko wspomnieniem.
Gdy­bym mógł czas zawracać,
wal­czyłbym z sumieniem.

Może jes­teś szczęśliwa,
szy­bujesz pośród marzeń.
Choć to praw­da dot­kli­wa,
nie cofnę mi­nionych zdarzeń.

Czy kiedyś się spotkamy,
gdzieś na końcu świata.
Czy jeszcze się poznamy,
wspo­minając daw­ne lata. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 maja 2010, 15:58
~Tajemniczy~

Marzę o cofnięciu czasu. Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach i pójść w innym kierunku.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

~Tajemniczy~

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność